ANBI

WijZijnMaasniel is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Daarvoor heeft zij een publicatieplicht en maakt de volgende gegevens van het afgelopen boekjaar (2017) openbaar:

De naam van de instelling:
Stichting WijZijnMaasniel
Het RSIN/fiscaal nummer:
814122723
De contactgegevens:
P/a Huiskenshof 10
6042 NZ Roermond-Maasniel
06-55537175
info@wijzijnmaasniel.nl
De doelstelling en beleidsplan
 1. Een schakel te zijn tussen de lokale bevolking van Maasniel en de gemeente Roermond;
 2. Daarnaast heeft de stichting tot doel te luisteren naar ideeën, wensen en problemen van de burgers. Het streven hierbij is de leefbaarheid van Maasniel te verhogen en te behouden;
 3. Het faciliteren en ondersteunen van Maasniel in de gemeente Roermond om de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van de bewoners in Maasniel, hun welzijn en hun betrokkenheid bij de wijk te verbeteren;
 4. belangenbehartiging in het kader van de leefbaarheid;
 5. Het verbinden van verenigingen, stichtingen, ondernemers en organisaties die in Maasniel werkzaam zijn;
 6. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te zorgen van draagvlak binnen Maasniel; de na te streven doelen komen voort uit ideeën, wensen en problemen van de burgers.

Te realiseren doelen in 2019:

 1. Onderzoek uitvoeren naar de leefbaarheid in Maasniel;
 2. Een organisatiestructuur bieden aan initiatieven die ontstaan uit het leefbaarheidsonderzoek;
 3. Samenwerking opzetten en continueren met stakeholders. (Gemeente Roermond, verenigingsleven, ondernemers)
 4. Uitwerken initiatieven ter verbetering leefbaarheid per werkgroep.

Deze doelen worden gerealiseerd middels onderstaande plannen/activiteiten:

 1. Leefbaarheidsonderzoek
  • Ontwikkeling, distributie, promotie en verwerking vragenlijst;
  • Presentatie resultaten onderzoek;
  • Werving van vrijwilligers die aan verbeterpunten willen werken.
 2. Organisatiestructuur
  • Uit ruste halen Stichting Maasniels Overleg;
  • Wijzigen benoemde bestuursleden;
  • Wijziging stichtingsnaam en opfrissen statuten;
  • Opstellen huishoudelijk reglement, privacy policy, beleidsplan;
  • Werkgroepen opstarten t.b.v. Communicatie, Veiligheid, Schoon & Groen, Verkeer en Activiteiten;
 3. Samenwerking en belangenbehartiging
  • Periodiek overleg met wethouder en wijkregisseur;
  • Periodiek overleg met voorzittersoverleg verenigingen;
  • Periodiek overleg met Ondernemend Maasniel;
 4. Werkgroep Activiteiten
  • Opzetten van een centrale agenda voor activiteiten voor Maasniel;
  • Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen/stichtingen;
  • In kaart brengen van hetgeen er is en n.a.v. de enquête bekijken wat er gemist wordt;
  • Het aanleggen van een vrijwilligerslijst;
  • Aanjagen van evenementen die in de wijk gehouden kunnen worden voor een vereniging individueel als ook in een gezamenlijk concept;
 5. Werkgroep Communicatie
  • Communicatieplan opstellen;
  • Logo ontwerpen;
  • WijZijnMaasniel uitdragen en bekend maken;
  • b.v. andere werkgroepen het communicatietraject begeleiden;
  • Bedenken van promotie en communicatiemiddelen voor WijZijnMaasniel;
  • Opzetten en onderhouden van een eigen web-site, Facebook en Twitter en aanvullen met andere communicatie kanalen;
  • Contacten onderhouden met media ten behoeve van andere communicatiekanalen;
 6. Werkgroep Schoon & Groen
  • Bewustwording inwoners dat groen ons allemaal aangaat;
  • Opschoonacties;
  • Planten en bomen in de wijk;
  • Bedenken van hoe de wijk groener en milieuvriendelijker kan worden;
 7. Werkgroep Veiligheid
  • Opzetten van voorlichtingsavond;
  • Wijkbezoeken;
  • Coördinatie AED;
  • Coördinatie Buurtpreventie Whatsapp;
  • Communicatie met de wijkagent, BOA en gemeente op gebied van veiligheid;
 8. Werkgroep Verkeer
  • Gevaarlijke punten onderzoeken;
  • Bedenken en najagen van oplossingen voor gevaarlijke punten;
  • Contacten met gemeente, wijkagent, BOA en instanties.
De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Paul Wijenberg
Secretaris: Hans Lucas
Penningmeester: Patricia Vaessen
Bestuurslid: Wil Cox
Bestuurslid: Roel Nijsen
Het beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 was de stichting in ruste. Medio 2018 is de stichting weer geactiveerd om structuur te bieden aan de initatiefnemers en werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Leefbaarheidsonderzoek Maasniel. Dit initatief staat bekend als WijZijnMaasniel. De initatiefnemers zijn toegetreden als bestuursleden bij de Stichting Maasniels Overleg.
Een financiële verantwoording:
In 2017 is de stichting in ruste geweest. Het batig saldo is nagenoeg ongewijzigd gebleven.